Mokome jūsų vaikus. Būsimus kūrėjus, vadovus, inžinerijos specialistus, knygų mylėtojus ir rašytojus, pardavimo specialistus, sportininkus, kalbų žinovus, diplomatus ir aktyvius piliečius.
Ir žinote ką? Tai vienas prasmingiausių darbų Žemėje, kaip sako mūsų mokytojai (daugiau mokytojų minčių – rasite ČIA)!

Ugdymas VDU licėjuje SOKRATUS pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas grindžiamas bendrosiomis programomis ir licėjaus ugdymo turiniu. Moksleivių pažanga ir akademiniai pasiekimai vertinami tiek iš asmeninės pažangos perspektyvos, tiek ir vadovaujantis tarptautinių bei nacionalinių patikrinimų duomenimis.

Kuo grindžiame ugdymo praktiką? Mokinių ugdymas licėjuje remiasi:

  • humanistine ugdymo filosofija,
  • naujausiais šiuolaikinės mokyklos veiklos principais,
  • bendrosiomis ugdymo programomis.

Moksleivių paruošimas remiasi disciplinų įvairovės principu. Siekiame:

  • ugdyti stiprias dalykines kompetencijas,
  • į visų mokomųjų dalykų turinį integruoti komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo bei socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijas.

Licėjaus ugdymo turinys:

  • privalomi bendrojo ugdymo turinį papildantys dalykai 1-12 kl. mokiniams,
  • priešmokyklinės, 1-4 ir 5-6 kl. mokiniams yra siūlomos neformaliojo švietimo veiklos (būreliai ir projektai) sustiprinantys ugdomąsias kompetencijas (meninio ugdymo, šachmatų, jaunųjų šaulių, įvairių dalykinių disciplinų ugdymo),
  • 9-12 kl. mokiniai privalomai turi pasirinkti ne mažiau kaip 2 Licėjaus siūlomus dalykų modulius, kurių turinys yra suderinamas su pagrindiniais mokomaisiais dalykais,
  • 7-8 kl. ir 9-12 kl. mokiniams sudaromos sąlygos neformaliosios veiklos realizavimui kitose neformaliojo švietimo institucijose,
  • kiekvienais metais 1-11 klasių mokiniai atlieka projektinį darbą pasiūlytomis arba pačių sugalvotomis temomis. Rengiant darbą mokinius konsultuoja pasirinkti dalykų mokytojai ir VDU darbuotojai bei studentai.